ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
 
 
     
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย       ตั้งอยู่ที่ กม. ที่ 63  ถนนหนองคาย - บึงกาฬ   ตำบลรัตนวาปี   กิ่งอำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย

          เดือนเมษายน 2530 กรมวิชาการเกษตร ทำการสำรวจและจัดตั้งแปลงทดลองพืชสวนหนองคาย  ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านน้ำเป   มีพื้นที่ 4,400 ไร่      ซึ่งเป็นที่ดินสงวนของกรมที่ดิน    กระทรวงมหาดไทย     โดยอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของคณะกรรมการอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย     ตามหลักฐานทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่า ลำดับที่ 23 ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบล
รัตนวาปี อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    ตามประกาศหวงห้ามวันที่ 25  พฤษภาคม  2466        และกระทรวงมหาดไทย  ได้อนุญาตให้
กรมวิชาการเกษตรเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว  ตามหนังสือที่ มท 0710/5067 ลง   วันที่ 3 เมษายน 2529  ซึ่งสถานีทดลองพืชสวน
หนองคาย  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 1,184 ไร่  ปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่คืนให้    ราษฎรเข้าครอบครองทำกิน 200 ไร่    คงเหลือพื้นที่ประมาณ
948 ไร่  ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2530   ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  และสถานีทดองพืชสวนนครพนม ได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่ ซึ่งในระยะแรกจัดทำ
เป็นแปลงผลิตพันธุ์พืชสวนโครงการอีกสานเขียว และวันที่ 22 มีนาคม 2533  ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนหนองคาย ในปี 2542
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย  และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548  ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันหนองคายและ
วันที่ 27 มีนาคม 2552 ได้รับการจัดตั้งเป็น      "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย"   สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3
กรมวิชาการเกษตร จนถึงปัจจุบัน

 
     เปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์ 08.00-16.00 น.
     มีที่กางเต็นท์ ร้านค้าสวัสดิการ
     ติดต่อล่วงหน้า โทรศัพท์. (042) 421679
     โทรสาร  (042)421680
     E-mail    www.http://oard3kk.dyndns.org/nongkai/
                      hort_nk@yahoo.com