ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
 
 
     
 

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพะยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ช่วง กม. 22  อยู่ระหว่างเส้นทาง
ชะอำ - หัวหิน ตามทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 182 กิโลเมตร

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี     จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ.2531      ชื่อเดิม “สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาสับปะรด สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช
และปัจจัยการผลิตเพชรบุรี”
  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมวิชาการเกษตร    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546  โดยอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5     ต่อมาเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2548      ได้เปลี่ยนเป็น  “ศูนย์วิจัยพืชสวน
เพชรบุรี
”  เพื่อเพิ่มบทบาทและภารกิจในด้านงานวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตรได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น  “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี”   สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5          ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2552
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 
       เปิดทำการ 08.00-17.00 น.
       โทรศัพท์. (032)594068
      E-mail : ptsc๒๐๐๔@yahoo.com

          หรือเข้าชมที่ website http://www.phrc.ob.tc