ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง)
 
 
     
 

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง)    ตั้งอยู่ที่  ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่      ห่างจากตัวอำเภอฝางประมาณ
8 กิโลเมตร   มีความสูง 686 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง   มีลำห้วยแม่ใจไหลผ่านกลางพื้นที่ตลอดทั้งปี    ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิต่ำสุด ระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม 11 - 12 องศาเซลเซียส       และอุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายนประมาณ 35 องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,520 มิลลิเมตร / ปี

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484  โดยหม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตร พระช่วง
เกษตรศิลปการ อธิบดีกรมเกษตร  และหม่อมเจ้าลักษณากร  เกษมสันต์  หัวหน้ากองพืชพรรณในสมัยนั้น  ได้ขึ้นมาตรวจราชการอำเภอฝาง
จึงได้สั่งให้นายกสินธ์ สุวพันธุ์   เปิดพื้นที่คงหลักหมื่นในเขตตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย     เพื่อเป็นสถานีทดลองเกษตร แต่พื้นที่ดังกล่าว
ขาดแคลนน้ำ  ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้บุกเบิกป่าแปลงที่ 2  พื้นที่ 1,580 ไร่  ในตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝาง ซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยฟ้าห่มปกในปัจจุบัน  จัดตั้งเป็นกิ่งสถานีเกษตรสาขาสวนชา  โดยมี หม่อมเจ้าลักษณากร  เกษมสันต์   เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก
และปี พ.ศ. 2497  เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกสิกรรมฝาง ปี พ.ศ. 2518  เปลี่ยนเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝาง  ต่อมาปี พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ และในปีพ.ศ. 2552 เปลี่ยนเป็น " ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่"

 
      เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น.
      โทรศัพท์  (053)451441-2
      โทรสาร   (053)451443
      E-mail   : chm3@doa.in.th