หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

a: การจัดความรู้ข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 
ชื่อองค์ความรู้ : a:การจัดความรู้ข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ผู้บันทึก : oard8
เวลาเรียน : 1 วัน

เนื้อหา :
1. องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดหวาน
- ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร
- สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโพดหวาน
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดหวาน
- การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- การเตรียมดินและการปลูกข้าวโพดหวาน
- การจัดการน้ำและปุ๋ย
- การจัดการวัชพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน
- การจัดการโรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
- การจัดการแมลงศัตรูของข้าวโพดหวาน
- การจัดการหนูศัตรูข้าวโพดหวาน
- การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน
2. องค์ความรู้การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานในภาคใต้

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวานให้กับเกษตรกร

คุณสมบัติผู้เรียน :
ไม่จำกัด

เอกสารอ้างอิง :
ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร
- กิตติภพ วายุภาพ วันชัย ถนอมทรัพย์ วิไลวรรณ พรหมคำ และบุญเกื้อ ภูศรี. 2548. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมยีนชรังเค่น-2, น. 97. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2548 ข้าวโพดฝักสด ถั่วเขียว และพืชไร่ในเขตชลประทาน (เล่มที่ 1). ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2544. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 37-38. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2545. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 49-50. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2545 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2546. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 39-40. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2546 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี. 2546. ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, น. 25-30. ใน สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาข้าวโพดหวานระหว่างภาครัฐและเอกชน. 5-6 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ทองช่วย และ สมรรถ จันทะโร. 2546. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 37-38. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2546 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2547 ก. การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2, น. 80-85. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง, ผู้รวบรวม.การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 19 - 21 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, พระนครศรีอยุธยา.
- ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ทองช่วย สมรรถ จันทะโร สรายุทธ ช่วงพิมพ์ และ พวงผกา เกียรติขวัญบุตร. 2550. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในภาคใต้, น. 31-32. ใน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8, ผู้รวบรวม. ผลงาน 15 ปี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา. ชานเมืองการพิมพ์, สงขลา.
- ทวีศักดิ์ ภู่หลำ. 2540. ข้าวโพดหวาน : การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกเพื่อการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ. 188 น.
ทิพย์ เลขะกุล. 2525. ข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 92-112. ใน เอกสารการสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
ประวิตร พุทธานนท์ สกล เพชรมณี สุวิทย์ ปัญสุรินทร์ และ จินดา จันทร์อ่อน. 2537. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : CMS1540, น. 8-1 - 8-11. ใน คณะทำงานข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง ข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2. 26-27 มกราคม 2537 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- ประวิตร พุทธานนท์ ดำเกิง ป้องพาล ปรีชา รัตนัง และ เอนก บำรุงกิจ. 2541. การเปรียบเทียบเบื้องต้นผลผลิตและคุณภาพของพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมจากหน่วยราชการและบริษัทเอกชน, น. 56 - 63. ใน คณะกรรมการจัดสัมมนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ. 16-17 กุมภาพันธ์ 2541 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
- พิเชษฐ์ กรุดลอยมา และ ศุภวรรณ ฆารละออง. 2537. การพัฒนาประชากรข้าวโพดหวานเพื่อต้านทาน โรคราน้ำค้าง, น. 9-1 - 9-11. ใน คณะทำงานข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง ข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2. 26-27 มกราคม 2537 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- พิเชษฐ์ กรุดลอยมา ดาวรุ่ง คงเทียน อำนาจ ชินเชษฐ์ จรัส กิจบำรุง และ ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์. 2538. แหล่งพันธุกรรมข้าวโพดหวานที่น่าสนใจ, น. 118-127. ใน มาลี ชวนะพงศ์, ผู้รวบรวม. รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 26. 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน, พิษณุโลก.
- วิไลวรรณ พรหมคำ สมทรง โชติชื่น สุขพงษ์ วายุภาพ จิราลักษณ์ ภูมิไธสง นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นิรันดร์ สุขจันทร์ ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ชมภูนุกูลรัตน์ ก้อนทอง พวงประโคน และ ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์. 2542. การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ปลูกเป็นการค้า, น. 100-110. ใน เอนก บำรุงกิจ (ผู้รวบรวม). รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม. 4-6 สิงหาคม 2542 ณ โรงแรมแลนด์มาร์คปากช่อง, นครราชสีมา.
- สุขพงษ์ วายุภาพ วิไลวรรณ พรหมคำ และ ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์. 2544. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มียีนชรังเค่น 2 ควบคุม, น. 29 - 30. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมพงษ์ ทองช่วย ฉลอง เกิดศรี และ สมรรถ จันทะโร. 2544. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 34-35. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมพงษ์ ทองช่วย ฉลอง เกิดศรี และ สมรรถ จันทะโร. 2545. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 43 - 44. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2545 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมทรง โชติชื่น สุขพงษ์ วายุภาพ พิเชษฐ์ กรุดลอยมา มนตรี ชาตะศิริ และ ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์. 2542. การคัดเลือก : พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง, น. 261-299. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2542 ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และพืชไร่ในเขตชลประทาน. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- อำพล เสนาณรงค์. 2510. ข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 63-65. ใน กรมวิชาการเกษตร, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ ประมวลบทความทางวิชาการ ปี 2530-2535 ของ นายอำพล เสนาณรงค์. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
- อำพล เสนาณรงค์. 2512. ข้าวโพดหวานและข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 93-96. ใน กรมวิชาการเกษตร, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ ประมวลบทความทางวิชาการ ปี 2503-2535 ของนายอำพล เสนาณรงค์. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโพดหวาน
- กรมศุลกากร. 2550. Import/Export Statistic. Available Source: http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp, 27 สิงหาคม 2554.
- คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป. 2549. EU เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดข้าวโพดหวานจากไทย. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/, 27 มิถุนายน 2554.
- คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป. 2551. ผลการศึกษาตลาดข้าวโพดหวานในยุโรปเฟสแรก. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2918/213/, 27 มิถุนายน 2554.
ทนิศา ไทยจงรักษ์. 2552. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ทีมงานประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์. 2550. ความคืบหน้าการจัดทำ Price Undertaking กรณีสินค้าข้าวโพดหวานไทย. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2554/222/, 27 มิถุนายน 2554.
- ภีสพรรณ เลาสุทแสน. 2551. การศึกษาการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวาน ปี 2550/51. เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น. 2550. ข่าวที่น่าสนใจ. ข้าวโพดหวานฉลุยส่งออกตลาดญี่ปุ่น. Available Source: http://www.mfa.go.th/jtepa/archives/news_3543.html, 26 กันยายน 2550.
- FAO Statistics Division. 2011. Trade/Trade STAT/Detailed trade matrix. FAOSTAT. Available Source: http://faostat.fao.org/, December 23, 2011.
- FAO Statistics Division. 2011. Production/Crops. FAOSTAT. Available Source: http://faostat.fao.org/, December 23, 2011.
- The Mission of Thailand to the EC. 2008. Preserved Sweet Corn Market in the EU. Available Source: http://www.infiniti-research.com, July 23, 2009.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดหวาน
- ภาควิชาพืชไร่นา. 2541. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 220 น.
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพดหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ธนประดิษฐ์การพิมพ์, กรุงเทพฯ. 191 น.
- จักรพงษ์ เจิมศิริ. 2547. พจนานุกรมศัพท์เกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ. 326 น.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2541. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 331 น.
- Kiesselbach, T.A. 1949. The Structure and Reproduction of Corn. University of Nebraska Press, USA. 96 p.
- Nielsen, R.L. 2004. The roots of the matter. Corny News Network : Articles http://www.kingcorn.org/news/articles.04/roots-0511.html. Aug 11, 2005.
- Bonnett, O.T. 1954. The inflorescences of maize. Science 120 (3107) : 77-87.

การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
- ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพดหวาน : การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ปัญหา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกร. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ. 274 น.
- McWilliams, D.A., D.R. Berglund and G.J. Endres. 1999. Corn growth and management quick guide. Corn Growth and Management Quick Guide. Available Source: http://www.ext.nodak.edu//extpubs/plantsci/rowcrops/a1173/a1173w.htm, Sep. 23, 2002.
- Ritchie, S.W. and J.J. Hanway. 1984. How a Corn Plant Develops. Iowa State University of Science and Technology Cooperative Extension Service Ames, Iowa. 21 p.
University of Illinois. 2007. Corn growth stage development. Corn Growth Stages. Available Source: http://weedsoft.unl.edu/documents/GrowthStagesModule/Corn/Corn.htm, Oct 17, 2007.

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. ข้าวโพด : เอกสารวิชาการเล่มที่ 4. ธนประดิษฐ์การพิมพ์, กรุงเทพฯ.
- กรมวิชาการเกษตร. 2545. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. หจก. ไอเดีย สแควร์, กรุงเทพฯ.
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ - 3 มีนาคม 2549ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ฉลอง เกิดศรี. 2555. ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ \"สงขลา 84-1\". เอกสารเสนอคณะกรรมการวิจัยปรับปรุง พันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำ. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา. 31 น.
ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพด การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ปัญหา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกร. ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
- Tracy, W.F. 1994. Sweet corn, pp. 147-188. In A.R. Hallauer (ed.). Specialty Corns. CRC Press, Inc. Florida, USA.

การจัดการวัชพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด . กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 140 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 116 หน้า.
- กลุ่มงานวิทยาการวัชพืช. 2538. คำแนะนำการจัดการวัชพืช 2538. กองพฤษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 145 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2548. คำแนะนำการป้องกันกำจัดวัชพืช และ การใช้สารกำจัดวัชพืช ปี 2547. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 133 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2550. การควบคุมวัชพืชในพืชไร่, หน้า 99-11. ใน เอกสารประกอบการอบรมการจัดการวัชพืชและเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืช. 12 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 160 หน้า.
- เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์. 2525. การแข่งขันระหว่างวัชพืชและอ้อย วัชพืช. วิทยาสารของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(3) : 41-53.
กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช. 2531. การจัดการวัชพืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 66 หน้า
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. 2531. พืชไร่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่มที่ 1. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 281 หน้า.
- ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2540. เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 259 หน้า.
ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. 2533. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 226 หน้า.
- ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์. 2537. สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย (2537). ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 371 หน้า
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2537. ตำราการใช้สารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 187 หน้า.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 585 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดโดยใช้สาร Alachlor ผสมกับ Paraquat. วารสารเกษตร. 13(2): 110-116.
รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2547. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 467 หน้า.
- สดใส ช่างสลัก และ รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2546. การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์รัชตะ 1, หน้า 327-334. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31. 11-15 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เดนส์ เอไพรม รีสอร์ท, นครปฐม.
- สนิท ลวดทอง. 2527. ข้าวโพดและการจัดการ. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 202 หน้า.
- สมบัติ ชิณะวงศ์. 2525. สารกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชใช้อย่างไรจึงจะได้ผลคุ้มค่า. วัชพืช วิทยาสารสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(4): 39-49.
- อัมพร สุวรรณเมฆ. 2525. การจัดการวัชพืชในพืชไร่, หน้า 207-217. ใน วิทยาการวัชพืช เอกสารวิชาการ สววท. เลขที่ 1 โดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 287 หน้า.

การจัดการโรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด . กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 140 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 116 หน้า.
- กลุ่มงานวิทยาการวัชพืช. 2538. คำแนะนำการจัดการวัชพืช 2538. กองพฤษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 145 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2548. คำแนะนำการป้องกันกำจัดวัชพืช และ การใช้สารกำจัดวัชพืช ปี 2547. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 133 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2550. การควบคุมวัชพืชในพืชไร่, หน้า 99-11. ใน เอกสารประกอบการอบรมการจัดการวัชพืชและเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืช. 12 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 160 หน้า.
- เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์. 2525. การแข่งขันระหว่างวัชพืชและอ้อย วัชพืช. วิทยาสารของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(3) : 41-53.
- กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช. 2531. การจัดการวัชพืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 66 หน้า
- คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช. 2523. โรคราน้ำค้างของพืช, น. 153-170. ใน นิพนธ์ ทวีชัย, บรรณาธิการ. บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ - 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ชาตรี สิทธิกุล. 2539. โรคของพืชไร่. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 248 หน้า.
ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา, โกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล และอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์. 2547. เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่ ปี 2547 โรคข้าวโพดและการป้องกันกำจัด (พิมพ์ครั้งที่ 2). สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร , กรุงเทพฯ. 69 หน้า.
- ดิลก อัญชลิสังกาศ, พีระวรรณ พัฒนาวิภาส และเตือนใจ บุญ-หลง. 2541. ปฏิกิริยาของข้าวโพดบางสายพันธุ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้าง, น. 29-35. ใน รายงานผลการวิจัย พ.ศ. 2541. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. 2531. พืชไร่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่มที่ 1. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 281 หน้า.
- ทวีศักดิ์ ภู่หลำ. 2540. โรคใบลาย : เรื่องน่ารู้และการป้องกัน. ข่าวสาร ข้าวโพดหวาน ฉบับที่ 4. แหล่งที่มา: http://sweetcorns.com.www.readyplanet5.com/, 7 กรกฎาคม 2551.
- ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. 2540. การศึกษาโรคราสนิม (rust) ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2540. สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2540. เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 259 หน้า.
นิยา สุวรรณรัตน์. 2527. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชั้นต่ำ, น. 97-126. ใน ประสาทพร สมิตะมาน, บรรณาธิการ. โรคพืชวิทยา. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- ประชุม จุฑาวรรธนะ ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ และ จีรนันท์ แหยมสูงเนิน. 2544. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อสาเหตุโรคข้าวโพดในประเทศไทย, น.192-210. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง (ผู้รวบรวม). การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 30. 19-23 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, อุบลราชธานี.
- ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. 2533. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 226 หน้า.
- ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์. 2537. สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย (2537). ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 371 หน้า
- ปิยะรัตน์ ทับธง และ เตือนใจ บุญ-หลง. 2538. สภาพแวดล้อมกับการเกิดโรคราสนิมข้าวโพด. ข่าวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา 5(1): 14-15.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2537. ตำราการใช้สารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 187 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 585 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดโดยใช้สาร Alachlor ผสมกับ Paraquat. วารสารเกษตร. 13(2): 110-116.
- พรภิมล จันทร์อ่อน. 2551. การระบาด แหล่งพันธุ์ต้านทาน และชีววิธีการควบคุม Erwinia chrysanthemi pv. zeae สาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า.
- พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา และ เตือนใจ บุญ-หลง. 2544. ผลของสารเคมีบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างข้าวโพด, น. 219-224. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง (ผู้รวบรวม). การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 30. 19-23 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, อุบลราชธานี.
- พีระวรรณ พัฒนวิภาส อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ วันเพ็ญ ศรีทองชัย และ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล. 2550. การจัดทำบัญชีรายชื่อโรคและเชื้อสาเหตุโรคของข้าวโพด เพื่อการนำเข้า, น. 258-271. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 33. 22-24 สิงหาคม 2550. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ.
- รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2547. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 467 หน้า.
วงศ์ บุญสืบสกุล. 2524. การป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของข้าวโพดโดยวิธีสมทบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 91 หน้า.
- วันทนีย์ อู่วาณิชย์. 2518. โรคราน้ำค้างของข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า.
- วันทนีย์ อู่วาณิชย์ สุรพล เช้าฉ้อง ณรงค์ สิงห์บุระอุดม และเตือนใจ บุญ-หลง. 2543. ผลของโรคราสนิมต่อผลผลิตข้าวโพดหวาน, หน้า 119-131. ใน รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง \" บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม\". วันที่ 4-6 สิงหาคม 2542. โรงแรมแลนด์มาร์คปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา.
- วินิต แจ้งศรี และ จารุพงศ์ บุญ-หลง. 2513. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 43(6): 467-468.
สดใส ช่างสลัก และ รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2546. การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์รัชตะ 1, หน้า 327-334. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31. 11-15 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เดนส์ เอไพรม รีสอร์ท, นครปฐม.
- สนิท ลวดทอง. 2527. ข้าวโพดและการจัดการ. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 202 หน้า.
สมเกียรติ ฐิตะฐาน. 2517. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 47(5): 373-375.
- สมเกียรติ ฐิตะฐาน ดิลก อัญชลิสังกาศ นิยม จิ้วจิ้น. 2529. การศึกษาลักษณะอาการและการแพร่ระบาดของโรคใบไหม้. หน้า 20-24. ใน รายงานผลงานวิจัยปี 2529. กลุ่มงานวิจัยโรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร
สมเกียรติ ฐิตะฐาน และดิลก อัญชลิสังกาศ. 2533. การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อรา Peronosclerospora sorghi ต่อสารเคมี metalaxyl ใช้คลุกเมล็ดในท้องที่ต่าง ๆ ที่มีการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย, น. 123-127. ใน รายงานผลการวิจัยปี 2533 กลุ่มงานวิจัยโรคพืชไร่ กองวิจัยโรคพืชและ จุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
- สมเกียรติ ฐิตะฐาน และนิยม จิ้วจิ้น. 2521. การศึกษาพืชอาศัยของโรคราน้ำค้างของข้าวโพด, น. 470-474. ใน รายงานประจำปี 2520 กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร.
- สมคิด ดิสถาพร. 2540. การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 92 หน้า.
- สมบัติ ชิณะวงศ์. 2525. สารกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชใช้อย่างไรจึงจะได้ผลคุ้มค่า. วัชพืช วิทยาสารสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(4): 39-49.
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์. 2550. โรคที่สำคัญของข้าวโพดและการป้องกันกำจัด. โรคที่สำคัญของข้าวโพดและการป้องกัน. แหล่งที่มา: http://www.ku.ac.th/e-magazine/may50/agri/maize.htm, May 16, 2008.
- อัมพร สุวรรณเมฆ. 2525. การจัดการวัชพืชในพืชไร่, หน้า 207-217. ใน วิทยาการวัชพืช เอกสารวิชาการ สววท. เลขที่ 1 โดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 287 หน้า.
- อำพล เสนาณรงค์. 2513. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 43(3): 187-195.
- อำพล เสนาณรงค์. 2517. โรคราน้ำค้างของข้าวโพดปี 2517. กสิกร 47(6): 438-443.
- Ahuja, S.C. and M.M. Payak. 1978. A field inoculation technique for evaluating maize germplasm to banded leaf and sheath blight. Indian Phytopath. 31: 517-520.
- Ahuja, S.C. and M.M. Payak. 1982. Symptom and signs of banded leaf and sheath blight of maize. Phytoparasitica 10: 41-49.
- Babadoost, M. 1991. Common rust and southern rust of sweet corn. Report on plant disease. RPD No. 965 April, 1991. Department of Crop Sciences, University of Illinois, USA.
- Brown, E.A. 2008. Brown Patch - Rhizoctonia solani. Plant Pathology: Extension: Plant Disease Library. Available Source: http://plantpath.caes.uga.edu/extension/ plants/turf/brownpatch.html, August 30, 2011.
- Farr, D.F., A.Y. Rossman, M.E. Palm and McCray. 2008. Fungal database. All data for a single taxon. Available Source: http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/, May 7, 2008.
- Headrick, J.M. and J.K. Pataky. 1978. Expression of patial resistance to common rust in sweet corn hybrids at various host growth stages. Phytopathology 77: 454-458.
- Jackson, T.A. 2007. Rust diseases of corn in Nebraska. Neb Guide. Available Source: http://extension.unl.edu/publications, May 7, 2008.
- Jeffers, D.P. 2004. Disease control, pp. 669-716. In C.W. Smith, J. Betran and E.C.A. Runge, (eds). Corn: Origin, History, Technology, and Production. John Wiley & sons, Inc., USA.
- Jiang, H.L.; X. Ding and H. Ma. 1991. The occurrence and chemical control of maize sheath blight (Rhizoctonia solani) in Rugao of Jiangsu. Plant Protection. 6: 11-12.
- Kaufman, C.H. 1996. Stalk rot and kernel rot of sweet corn. Texas Plant Disease Handbook. AgiLife Extention. Available Source: http://planthandbook.tamu.edu/vegetable-crops/corn-sweet/, August 30, 2011.
- Malvick, D.K. 1995. Corn stalk rot. Report on Plant Disease. RPD No. 200 December, 1995. Department of Crop Sciences, University of Illinois, USA.
- Melching, J.S. 1975. Corn Rusts: types, races and destructive potential. Proceedings of the 13th Annual Corn and Sorghum Research Conference. Publication No. 30. American Seed Trade Association, USA.
- Munkvold, G. 1998. Stalk rots and corn lodging. Integrated Crops Management. Available Source: http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/1998/11-9-1998/rotandlodge.html, August 30, 2011.
- Pataky, J.K. 1987. Quantitative relationships between sweet corn yield and common rust, Puccinia sorghi. Phytopathology 77(7): 1066-1071.
- Pataky, J.K. 2000. Southern rust, pp. 36-37. In D.G. White (ed). Compendium of Corn Diseases. third edition, second printing. The American Phytopathological Society, USA.
- Pernezny, K. and T. Kucharek. 2003. Rust diseases of several legumes and corn in Florida. Avialable Sourse: http://www.edis.ifas.ufl.edu/VH051, July 22, 2008.
- Schumann, G.L. 1991. Plant Disease : Their Biology and Social Impact. APS Press. Minnesota. 397 pp.
- Sharma, R.C.; C. De Leon and N.N. Singh. 1998. Banded Leaf and Sheath Blight of Maize - Its Importance and Current Breeding Efforts. Pages 284-289. In Proceedings of the Seventh Asian Regional Maize Workshop. Feb 23-27, 1998. PCARRD. Los Banos, Phillipines.
- Shaw, C.G. (1978). Peronosclerospora species and other downy mildews of the Gramineae. Mycologia 70: 594-604.
- Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of Corn Diseases (second edition). The American Phytopathological Society, USA. 78 pp.
- Smith, D.R. and B.L. Renfro. 2000. Downy mildews, pp. 25-32. In D.G. White (ed). Compendium of Corn Diseases. third edition, second printing. The American Phytopathological Society, USA.
- Stalpers, J.A. Rhizoctonia solani. MycoBank. Fungal Database Nomenclature and Species Banks Online Taxonomy Novelties Submission. Available Source: http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=229666, August 29, 2011.
- Summer, D.R. and D.K. bell. 1982. Root disease induced in corn by Rhizoctonia solani and Rhizoctonia zeae. Phytopathology 72: 86-91.
- Walker, J.C. 1952. Diseases of Vegetable Crops. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York. 529 pp.

แมลงศัตรูข้าวโพดหวานในประเทศไทยและแนวทางป้องกันกำจัด
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด. งานทะเบียนและประมวลผลสถิติ กองแผนงาน. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 น.
- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2545. แมลงช้างปีกใส. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. แหล่งที่มา: http://www.agri.ubu.ac.th/NBCRC/index2.html, 21 เมษายน 2551.
- รัตนา นชะพงษ์. 2550. มวนพิฆาต : แมลงห้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย. แหล่งที่มา: http://www.ezathai.com, 22 เมษายน 2551.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ, มาลี ชวนะพงศ์ และ อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์. 2537. การบริหารมอดดินศัตรูข้าวโพด, น. 75-105. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการกองกีฏและสัตววิทยา ครั้งที่ 9. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ โอชา ประจวบเหมาะ. 2533. การศึกษาความสูญเสียผลผลิตข้าวโพดจากการทำลายของมอดดินและการป้องกันกำจัด, น. 360-373. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการกองกีฏและสัตววิทยา ครั้งที่ 7. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ ชำนาญ พิทักษ์. 2531. การศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยของมอดดิน, น. 26-34. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัย ปี 2531 กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่ อื่น ๆ กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ, โอชา ประจวบเหมาะ และ อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์. 2535. การประเมินความเสียหายของข้าวโพดหวานเนื่องจากเพลี้ยอ่อนข้าวโพด Rhopalosiphum maidis (Fitch), น. 119-130. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจำปี 2535 กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่อื่น ๆ. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์. 2544 ก. ปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดฝักสดในประเทศไทย, น. 101-130. ใน เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักสด. 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- วัชรา ชุณหวงศ์. 2544 ข. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดหวานโดยวิธีผสมผสาน, น. 284-302. ใน กองกีฏและสัตววิทยา, บรรณาธิการ. รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันกำจจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ครั้งที่ 4. กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2538. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวโพดหวาน. วารสารกีฏและสัตววิทยา. 17(2): 78-85.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2540. การศึกษาระดับเศรษฐกิจของเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวโพดหวาน, น. 132-141. ใน คณะทำงานข้าวโพดอุตสาหกรรม, บรรณาธิการ. รายงานการสัมมนา เรื่องอุตสาหกรรมข้าวโพดในทศวรรษหน้า. 29-30 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมเมธาวลัย, เพชรบุรี.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2542. การบริหารแมลงศัตรูข้าวโพดหวานในแหล่งปลูกอำเภอดำเนินสะดวก. วารสารกีฏและสัตววิทยา 21 (2): 92-107.
- อรนุช กองกาญจนะ และ วัชรา ชุณหวงศ์. 2535. แมลงศัตรูข้าวโพด และแนวทางการบริหาร, น. 111-127. ใน สุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ. เอกสารวิชาการ แมลงและสัตว์ศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- อุทัย เกตุนุติ. 2544. การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยไวรัส NPV, น. 141-177. ใน กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อเกษตรยั่งยืน. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- อุทัย เกตุนุติ. 2540. การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยไวรัส เอ็น พี วี. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชปริมาณมาก, ผู้รวบรวม. 2546. การเรียนรู้ศัตรูธรรมชาติ ชุดการทำงานเกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติ จุลสาร ลำดับที่ 1 ฉบับภาษาไทย มีนาคม 2546. ม.ป.ท.
- กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา. 2547. คำแนะนำ การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 14). สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ ศิริณี พูนไชยศรี. 2540. การศึกษาชนิดและปริมาณของเพลี้ยไฟข้าวโพดและผลกระทบต่อข้าวโพดไร่, น. 75-105. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัย ปี 2540. กล

รายละเอียดผู้บันทึก:
 oard8

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0