หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

a: การจัดความรู้ข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 
ชื่อองค์ความรู้ : a:การจัดความรู้ข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ผู้บันทึก : oard8
เวลาเรียน : 1 วัน

เนื้อหา :
1. องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดหวาน
- ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร
- สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโพดหวาน
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดหวาน
- การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- การเตรียมดินและการปลูกข้าวโพดหวาน
- การจัดการน้ำและปุ๋ย
- การจัดการวัชพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน
- การจัดการโรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
- การจัดการแมลงศัตรูของข้าวโพดหวาน
- การจัดการหนูศัตรูข้าวโพดหวาน
- การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน
2. องค์ความรู้การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานในภาคใต้

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวานให้กับเกษตรกร

คุณสมบัติผู้เรียน :
ไม่จำกัด

เอกสารอ้างอิง :
ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร
- กิตติภพ วายุภาพ วันชัย ถนอมทรัพย์ วิไลวรรณ พรหมคำ และบุญเกื้อ ภูศรี. 2548. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมยีนชรังเค่น-2, น. 97. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2548 ข้าวโพดฝักสด ถั่วเขียว และพืชไร่ในเขตชลประทาน (เล่มที่ 1). ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2544. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 37-38. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2545. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 49-50. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2545 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2546. การสร้างประชากรข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง พันธุกรรมใหม่, น. 39-40. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2546 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี. 2546. ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, น. 25-30. ใน สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาข้าวโพดหวานระหว่างภาครัฐและเอกชน. 5-6 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ทองช่วย และ สมรรถ จันทะโร. 2546. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 37-38. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2546 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2547 ก. การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2, น. 80-85. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง, ผู้รวบรวม.การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 19 - 21 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, พระนครศรีอยุธยา.
- ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ทองช่วย สมรรถ จันทะโร สรายุทธ ช่วงพิมพ์ และ พวงผกา เกียรติขวัญบุตร. 2550. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในภาคใต้, น. 31-32. ใน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8, ผู้รวบรวม. ผลงาน 15 ปี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา. ชานเมืองการพิมพ์, สงขลา.
- ทวีศักดิ์ ภู่หลำ. 2540. ข้าวโพดหวาน : การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกเพื่อการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ. 188 น.
ทิพย์ เลขะกุล. 2525. ข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 92-112. ใน เอกสารการสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
ประวิตร พุทธานนท์ สกล เพชรมณี สุวิทย์ ปัญสุรินทร์ และ จินดา จันทร์อ่อน. 2537. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : CMS1540, น. 8-1 - 8-11. ใน คณะทำงานข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง ข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2. 26-27 มกราคม 2537 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- ประวิตร พุทธานนท์ ดำเกิง ป้องพาล ปรีชา รัตนัง และ เอนก บำรุงกิจ. 2541. การเปรียบเทียบเบื้องต้นผลผลิตและคุณภาพของพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมจากหน่วยราชการและบริษัทเอกชน, น. 56 - 63. ใน คณะกรรมการจัดสัมมนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ. 16-17 กุมภาพันธ์ 2541 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
- พิเชษฐ์ กรุดลอยมา และ ศุภวรรณ ฆารละออง. 2537. การพัฒนาประชากรข้าวโพดหวานเพื่อต้านทาน โรคราน้ำค้าง, น. 9-1 - 9-11. ใน คณะทำงานข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม, ผู้รวบรวม. รายงานการสัมมนา เรื่อง ข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2. 26-27 มกราคม 2537 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- พิเชษฐ์ กรุดลอยมา ดาวรุ่ง คงเทียน อำนาจ ชินเชษฐ์ จรัส กิจบำรุง และ ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์. 2538. แหล่งพันธุกรรมข้าวโพดหวานที่น่าสนใจ, น. 118-127. ใน มาลี ชวนะพงศ์, ผู้รวบรวม. รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 26. 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน, พิษณุโลก.
- วิไลวรรณ พรหมคำ สมทรง โชติชื่น สุขพงษ์ วายุภาพ จิราลักษณ์ ภูมิไธสง นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นิรันดร์ สุขจันทร์ ฉลอง เกิดศรี สมพงษ์ ชมภูนุกูลรัตน์ ก้อนทอง พวงประโคน และ ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์. 2542. การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ปลูกเป็นการค้า, น. 100-110. ใน เอนก บำรุงกิจ (ผู้รวบรวม). รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม. 4-6 สิงหาคม 2542 ณ โรงแรมแลนด์มาร์คปากช่อง, นครราชสีมา.
- สุขพงษ์ วายุภาพ วิไลวรรณ พรหมคำ และ ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์. 2544. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มียีนชรังเค่น 2 ควบคุม, น. 29 - 30. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมพงษ์ ทองช่วย ฉลอง เกิดศรี และ สมรรถ จันทะโร. 2544. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 34-35. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปี 2544 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมพงษ์ ทองช่วย ฉลอง เกิดศรี และ สมรรถ จันทะโร. 2545. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2, น. 43 - 44. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. ผลการปฏิบัติงานวิจัยตามรายกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2545 ข้าวโพดฝักสด. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- สมทรง โชติชื่น สุขพงษ์ วายุภาพ พิเชษฐ์ กรุดลอยมา มนตรี ชาตะศิริ และ ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์. 2542. การคัดเลือก : พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง, น. 261-299. ใน คณะทำงานวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ผู้รวบรวม. รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2542 ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และพืชไร่ในเขตชลประทาน. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- อำพล เสนาณรงค์. 2510. ข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 63-65. ใน กรมวิชาการเกษตร, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ ประมวลบทความทางวิชาการ ปี 2530-2535 ของ นายอำพล เสนาณรงค์. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
- อำพล เสนาณรงค์. 2512. ข้าวโพดหวานและข้าวโพดรับประทานฝักสด, น. 93-96. ใน กรมวิชาการเกษตร, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ ประมวลบทความทางวิชาการ ปี 2503-2535 ของนายอำพล เสนาณรงค์. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโพดหวาน
- กรมศุลกากร. 2550. Import/Export Statistic. Available Source: http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp, 27 สิงหาคม 2554.
- คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป. 2549. EU เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดข้าวโพดหวานจากไทย. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/, 27 มิถุนายน 2554.
- คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป. 2551. ผลการศึกษาตลาดข้าวโพดหวานในยุโรปเฟสแรก. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2918/213/, 27 มิถุนายน 2554.
ทนิศา ไทยจงรักษ์. 2552. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ทีมงานประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์. 2550. ความคืบหน้าการจัดทำ Price Undertaking กรณีสินค้าข้าวโพดหวานไทย. แหล่งที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2554/222/, 27 มิถุนายน 2554.
- ภีสพรรณ เลาสุทแสน. 2551. การศึกษาการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวาน ปี 2550/51. เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น. 2550. ข่าวที่น่าสนใจ. ข้าวโพดหวานฉลุยส่งออกตลาดญี่ปุ่น. Available Source: http://www.mfa.go.th/jtepa/archives/news_3543.html, 26 กันยายน 2550.
- FAO Statistics Division. 2011. Trade/Trade STAT/Detailed trade matrix. FAOSTAT. Available Source: http://faostat.fao.org/, December 23, 2011.
- FAO Statistics Division. 2011. Production/Crops. FAOSTAT. Available Source: http://faostat.fao.org/, December 23, 2011.
- The Mission of Thailand to the EC. 2008. Preserved Sweet Corn Market in the EU. Available Source: http://www.infiniti-research.com, July 23, 2009.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดหวาน
- ภาควิชาพืชไร่นา. 2541. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 220 น.
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพดหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ธนประดิษฐ์การพิมพ์, กรุงเทพฯ. 191 น.
- จักรพงษ์ เจิมศิริ. 2547. พจนานุกรมศัพท์เกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ. 326 น.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2541. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 331 น.
- Kiesselbach, T.A. 1949. The Structure and Reproduction of Corn. University of Nebraska Press, USA. 96 p.
- Nielsen, R.L. 2004. The roots of the matter. Corny News Network : Articles http://www.kingcorn.org/news/articles.04/roots-0511.html. Aug 11, 2005.
- Bonnett, O.T. 1954. The inflorescences of maize. Science 120 (3107) : 77-87.

การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
- ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพดหวาน : การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ปัญหา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกร. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ. 274 น.
- McWilliams, D.A., D.R. Berglund and G.J. Endres. 1999. Corn growth and management quick guide. Corn Growth and Management Quick Guide. Available Source: http://www.ext.nodak.edu//extpubs/plantsci/rowcrops/a1173/a1173w.htm, Sep. 23, 2002.
- Ritchie, S.W. and J.J. Hanway. 1984. How a Corn Plant Develops. Iowa State University of Science and Technology Cooperative Extension Service Ames, Iowa. 21 p.
University of Illinois. 2007. Corn growth stage development. Corn Growth Stages. Available Source: http://weedsoft.unl.edu/documents/GrowthStagesModule/Corn/Corn.htm, Oct 17, 2007.

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. ข้าวโพด : เอกสารวิชาการเล่มที่ 4. ธนประดิษฐ์การพิมพ์, กรุงเทพฯ.
- กรมวิชาการเกษตร. 2545. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. หจก. ไอเดีย สแควร์, กรุงเทพฯ.
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ - 3 มีนาคม 2549ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ฉลอง เกิดศรี. 2555. ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ \"สงขลา 84-1\". เอกสารเสนอคณะกรรมการวิจัยปรับปรุง พันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำ. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา. 31 น.
ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพด การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ปัญหา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกร. ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
- Tracy, W.F. 1994. Sweet corn, pp. 147-188. In A.R. Hallauer (ed.). Specialty Corns. CRC Press, Inc. Florida, USA.

การจัดการวัชพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด . กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 140 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 116 หน้า.
- กลุ่มงานวิทยาการวัชพืช. 2538. คำแนะนำการจัดการวัชพืช 2538. กองพฤษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 145 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2548. คำแนะนำการป้องกันกำจัดวัชพืช และ การใช้สารกำจัดวัชพืช ปี 2547. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 133 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2550. การควบคุมวัชพืชในพืชไร่, หน้า 99-11. ใน เอกสารประกอบการอบรมการจัดการวัชพืชและเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืช. 12 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 160 หน้า.
- เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์. 2525. การแข่งขันระหว่างวัชพืชและอ้อย วัชพืช. วิทยาสารของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(3) : 41-53.
กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช. 2531. การจัดการวัชพืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 66 หน้า
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. 2531. พืชไร่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่มที่ 1. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 281 หน้า.
- ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2540. เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 259 หน้า.
ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. 2533. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 226 หน้า.
- ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์. 2537. สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย (2537). ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 371 หน้า
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2537. ตำราการใช้สารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 187 หน้า.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 585 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดโดยใช้สาร Alachlor ผสมกับ Paraquat. วารสารเกษตร. 13(2): 110-116.
รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2547. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 467 หน้า.
- สดใส ช่างสลัก และ รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2546. การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์รัชตะ 1, หน้า 327-334. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31. 11-15 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เดนส์ เอไพรม รีสอร์ท, นครปฐม.
- สนิท ลวดทอง. 2527. ข้าวโพดและการจัดการ. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 202 หน้า.
- สมบัติ ชิณะวงศ์. 2525. สารกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชใช้อย่างไรจึงจะได้ผลคุ้มค่า. วัชพืช วิทยาสารสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(4): 39-49.
- อัมพร สุวรรณเมฆ. 2525. การจัดการวัชพืชในพืชไร่, หน้า 207-217. ใน วิทยาการวัชพืช เอกสารวิชาการ สววท. เลขที่ 1 โดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 287 หน้า.

การจัดการโรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด . กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 140 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 116 หน้า.
- กลุ่มงานวิทยาการวัชพืช. 2538. คำแนะนำการจัดการวัชพืช 2538. กองพฤษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 145 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2548. คำแนะนำการป้องกันกำจัดวัชพืช และ การใช้สารกำจัดวัชพืช ปี 2547. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 133 หน้า.
- กลุ่มวิจัยวัชพืช. 2550. การควบคุมวัชพืชในพืชไร่, หน้า 99-11. ใน เอกสารประกอบการอบรมการจัดการวัชพืชและเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืช. 12 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 160 หน้า.
- เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์. 2525. การแข่งขันระหว่างวัชพืชและอ้อย วัชพืช. วิทยาสารของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(3) : 41-53.
- กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช. 2531. การจัดการวัชพืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 66 หน้า
- คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช. 2523. โรคราน้ำค้างของพืช, น. 153-170. ใน นิพนธ์ ทวีชัย, บรรณาธิการ. บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ฉลอง เกิดศรี. 2549. การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานหลักการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP. จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ - 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สงขลา.
- ชาตรี สิทธิกุล. 2539. โรคของพืชไร่. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 248 หน้า.
ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา, โกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล และอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์. 2547. เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่ ปี 2547 โรคข้าวโพดและการป้องกันกำจัด (พิมพ์ครั้งที่ 2). สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร , กรุงเทพฯ. 69 หน้า.
- ดิลก อัญชลิสังกาศ, พีระวรรณ พัฒนาวิภาส และเตือนใจ บุญ-หลง. 2541. ปฏิกิริยาของข้าวโพดบางสายพันธุ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้าง, น. 29-35. ใน รายงานผลการวิจัย พ.ศ. 2541. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. 2531. พืชไร่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่มที่ 1. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 281 หน้า.
- ทวีศักดิ์ ภู่หลำ. 2540. โรคใบลาย : เรื่องน่ารู้และการป้องกัน. ข่าวสาร ข้าวโพดหวาน ฉบับที่ 4. แหล่งที่มา: http://sweetcorns.com.www.readyplanet5.com/, 7 กรกฎาคม 2551.
- ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. 2540. การศึกษาโรคราสนิม (rust) ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2540. สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2540. เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 259 หน้า.
นิยา สุวรรณรัตน์. 2527. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชั้นต่ำ, น. 97-126. ใน ประสาทพร สมิตะมาน, บรรณาธิการ. โรคพืชวิทยา. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- ประชุม จุฑาวรรธนะ ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ และ จีรนันท์ แหยมสูงเนิน. 2544. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อสาเหตุโรคข้าวโพดในประเทศไทย, น.192-210. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง (ผู้รวบรวม). การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 30. 19-23 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, อุบลราชธานี.
- ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. 2533. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 226 หน้า.
- ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์. 2537. สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย (2537). ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 371 หน้า
- ปิยะรัตน์ ทับธง และ เตือนใจ บุญ-หลง. 2538. สภาพแวดล้อมกับการเกิดโรคราสนิมข้าวโพด. ข่าวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา 5(1): 14-15.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2537. ตำราการใช้สารกำจัดวัชพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 187 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 585 หน้า.
- พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดโดยใช้สาร Alachlor ผสมกับ Paraquat. วารสารเกษตร. 13(2): 110-116.
- พรภิมล จันทร์อ่อน. 2551. การระบาด แหล่งพันธุ์ต้านทาน และชีววิธีการควบคุม Erwinia chrysanthemi pv. zeae สาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า.
- พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา และ เตือนใจ บุญ-หลง. 2544. ผลของสารเคมีบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างข้าวโพด, น. 219-224. ใน ธำรงศิลป โพธิสูง (ผู้รวบรวม). การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 30. 19-23 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, อุบลราชธานี.
- พีระวรรณ พัฒนวิภาส อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ วันเพ็ญ ศรีทองชัย และ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล. 2550. การจัดทำบัญชีรายชื่อโรคและเชื้อสาเหตุโรคของข้าวโพด เพื่อการนำเข้า, น. 258-271. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 33. 22-24 สิงหาคม 2550. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ.
- รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2547. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 467 หน้า.
วงศ์ บุญสืบสกุล. 2524. การป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของข้าวโพดโดยวิธีสมทบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 91 หน้า.
- วันทนีย์ อู่วาณิชย์. 2518. โรคราน้ำค้างของข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า.
- วันทนีย์ อู่วาณิชย์ สุรพล เช้าฉ้อง ณรงค์ สิงห์บุระอุดม และเตือนใจ บุญ-หลง. 2543. ผลของโรคราสนิมต่อผลผลิตข้าวโพดหวาน, หน้า 119-131. ใน รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง \" บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม\". วันที่ 4-6 สิงหาคม 2542. โรงแรมแลนด์มาร์คปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา.
- วินิต แจ้งศรี และ จารุพงศ์ บุญ-หลง. 2513. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 43(6): 467-468.
สดใส ช่างสลัก และ รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2546. การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์รัชตะ 1, หน้า 327-334. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 31. 11-15 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เดนส์ เอไพรม รีสอร์ท, นครปฐม.
- สนิท ลวดทอง. 2527. ข้าวโพดและการจัดการ. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 202 หน้า.
สมเกียรติ ฐิตะฐาน. 2517. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 47(5): 373-375.
- สมเกียรติ ฐิตะฐาน ดิลก อัญชลิสังกาศ นิยม จิ้วจิ้น. 2529. การศึกษาลักษณะอาการและการแพร่ระบาดของโรคใบไหม้. หน้า 20-24. ใน รายงานผลงานวิจัยปี 2529. กลุ่มงานวิจัยโรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร
สมเกียรติ ฐิตะฐาน และดิลก อัญชลิสังกาศ. 2533. การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อรา Peronosclerospora sorghi ต่อสารเคมี metalaxyl ใช้คลุกเมล็ดในท้องที่ต่าง ๆ ที่มีการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย, น. 123-127. ใน รายงานผลการวิจัยปี 2533 กลุ่มงานวิจัยโรคพืชไร่ กองวิจัยโรคพืชและ จุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
- สมเกียรติ ฐิตะฐาน และนิยม จิ้วจิ้น. 2521. การศึกษาพืชอาศัยของโรคราน้ำค้างของข้าวโพด, น. 470-474. ใน รายงานประจำปี 2520 กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร.
- สมคิด ดิสถาพร. 2540. การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 92 หน้า.
- สมบัติ ชิณะวงศ์. 2525. สารกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชใช้อย่างไรจึงจะได้ผลคุ้มค่า. วัชพืช วิทยาสารสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 1(4): 39-49.
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์. 2550. โรคที่สำคัญของข้าวโพดและการป้องกันกำจัด. โรคที่สำคัญของข้าวโพดและการป้องกัน. แหล่งที่มา: http://www.ku.ac.th/e-magazine/may50/agri/maize.htm, May 16, 2008.
- อัมพร สุวรรณเมฆ. 2525. การจัดการวัชพืชในพืชไร่, หน้า 207-217. ใน วิทยาการวัชพืช เอกสารวิชาการ สววท. เลขที่ 1 โดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. 287 หน้า.
- อำพล เสนาณรงค์. 2513. โรคราน้ำค้างของข้าวโพด. กสิกร 43(3): 187-195.
- อำพล เสนาณรงค์. 2517. โรคราน้ำค้างของข้าวโพดปี 2517. กสิกร 47(6): 438-443.
- Ahuja, S.C. and M.M. Payak. 1978. A field inoculation technique for evaluating maize germplasm to banded leaf and sheath blight. Indian Phytopath. 31: 517-520.
- Ahuja, S.C. and M.M. Payak. 1982. Symptom and signs of banded leaf and sheath blight of maize. Phytoparasitica 10: 41-49.
- Babadoost, M. 1991. Common rust and southern rust of sweet corn. Report on plant disease. RPD No. 965 April, 1991. Department of Crop Sciences, University of Illinois, USA.
- Brown, E.A. 2008. Brown Patch - Rhizoctonia solani. Plant Pathology: Extension: Plant Disease Library. Available Source: http://plantpath.caes.uga.edu/extension/ plants/turf/brownpatch.html, August 30, 2011.
- Farr, D.F., A.Y. Rossman, M.E. Palm and McCray. 2008. Fungal database. All data for a single taxon. Available Source: http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/, May 7, 2008.
- Headrick, J.M. and J.K. Pataky. 1978. Expression of patial resistance to common rust in sweet corn hybrids at various host growth stages. Phytopathology 77: 454-458.
- Jackson, T.A. 2007. Rust diseases of corn in Nebraska. Neb Guide. Available Source: http://extension.unl.edu/publications, May 7, 2008.
- Jeffers, D.P. 2004. Disease control, pp. 669-716. In C.W. Smith, J. Betran and E.C.A. Runge, (eds). Corn: Origin, History, Technology, and Production. John Wiley & sons, Inc., USA.
- Jiang, H.L.; X. Ding and H. Ma. 1991. The occurrence and chemical control of maize sheath blight (Rhizoctonia solani) in Rugao of Jiangsu. Plant Protection. 6: 11-12.
- Kaufman, C.H. 1996. Stalk rot and kernel rot of sweet corn. Texas Plant Disease Handbook. AgiLife Extention. Available Source: http://planthandbook.tamu.edu/vegetable-crops/corn-sweet/, August 30, 2011.
- Malvick, D.K. 1995. Corn stalk rot. Report on Plant Disease. RPD No. 200 December, 1995. Department of Crop Sciences, University of Illinois, USA.
- Melching, J.S. 1975. Corn Rusts: types, races and destructive potential. Proceedings of the 13th Annual Corn and Sorghum Research Conference. Publication No. 30. American Seed Trade Association, USA.
- Munkvold, G. 1998. Stalk rots and corn lodging. Integrated Crops Management. Available Source: http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/1998/11-9-1998/rotandlodge.html, August 30, 2011.
- Pataky, J.K. 1987. Quantitative relationships between sweet corn yield and common rust, Puccinia sorghi. Phytopathology 77(7): 1066-1071.
- Pataky, J.K. 2000. Southern rust, pp. 36-37. In D.G. White (ed). Compendium of Corn Diseases. third edition, second printing. The American Phytopathological Society, USA.
- Pernezny, K. and T. Kucharek. 2003. Rust diseases of several legumes and corn in Florida. Avialable Sourse: http://www.edis.ifas.ufl.edu/VH051, July 22, 2008.
- Schumann, G.L. 1991. Plant Disease : Their Biology and Social Impact. APS Press. Minnesota. 397 pp.
- Sharma, R.C.; C. De Leon and N.N. Singh. 1998. Banded Leaf and Sheath Blight of Maize - Its Importance and Current Breeding Efforts. Pages 284-289. In Proceedings of the Seventh Asian Regional Maize Workshop. Feb 23-27, 1998. PCARRD. Los Banos, Phillipines.
- Shaw, C.G. (1978). Peronosclerospora species and other downy mildews of the Gramineae. Mycologia 70: 594-604.
- Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of Corn Diseases (second edition). The American Phytopathological Society, USA. 78 pp.
- Smith, D.R. and B.L. Renfro. 2000. Downy mildews, pp. 25-32. In D.G. White (ed). Compendium of Corn Diseases. third edition, second printing. The American Phytopathological Society, USA.
- Stalpers, J.A. Rhizoctonia solani. MycoBank. Fungal Database Nomenclature and Species Banks Online Taxonomy Novelties Submission. Available Source: http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=229666, August 29, 2011.
- Summer, D.R. and D.K. bell. 1982. Root disease induced in corn by Rhizoctonia solani and Rhizoctonia zeae. Phytopathology 72: 86-91.
- Walker, J.C. 1952. Diseases of Vegetable Crops. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York. 529 pp.

แมลงศัตรูข้าวโพดหวานในประเทศไทยและแนวทางป้องกันกำจัด
- กรมวิชาการเกษตร. 2524. เอกสารวิชาการ เล่มที่ 4 ข้าวโพด. งานทะเบียนและประมวลผลสถิติ กองแผนงาน. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 191 น.
- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2545. แมลงช้างปีกใส. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. แหล่งที่มา: http://www.agri.ubu.ac.th/NBCRC/index2.html, 21 เมษายน 2551.
- รัตนา นชะพงษ์. 2550. มวนพิฆาต : แมลงห้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย. แหล่งที่มา: http://www.ezathai.com, 22 เมษายน 2551.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ, มาลี ชวนะพงศ์ และ อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์. 2537. การบริหารมอดดินศัตรูข้าวโพด, น. 75-105. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการกองกีฏและสัตววิทยา ครั้งที่ 9. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ โอชา ประจวบเหมาะ. 2533. การศึกษาความสูญเสียผลผลิตข้าวโพดจากการทำลายของมอดดินและการป้องกันกำจัด, น. 360-373. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการกองกีฏและสัตววิทยา ครั้งที่ 7. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ ชำนาญ พิทักษ์. 2531. การศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยของมอดดิน, น. 26-34. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัย ปี 2531 กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่ อื่น ๆ กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ, โอชา ประจวบเหมาะ และ อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์. 2535. การประเมินความเสียหายของข้าวโพดหวานเนื่องจากเพลี้ยอ่อนข้าวโพด Rhopalosiphum maidis (Fitch), น. 119-130. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจำปี 2535 กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่อื่น ๆ. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์. 2544 ก. ปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดฝักสดในประเทศไทย, น. 101-130. ใน เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักสด. 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ชัยนาท.
- วัชรา ชุณหวงศ์. 2544 ข. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดหวานโดยวิธีผสมผสาน, น. 284-302. ใน กองกีฏและสัตววิทยา, บรรณาธิการ. รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันกำจจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ครั้งที่ 4. กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2538. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวโพดหวาน. วารสารกีฏและสัตววิทยา. 17(2): 78-85.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2540. การศึกษาระดับเศรษฐกิจของเพลี้ยอ่อนข้าวโพดในข้าวโพดหวาน, น. 132-141. ใน คณะทำงานข้าวโพดอุตสาหกรรม, บรรณาธิการ. รายงานการสัมมนา เรื่องอุตสาหกรรมข้าวโพดในทศวรรษหน้า. 29-30 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมเมธาวลัย, เพชรบุรี.
- วัชรา ชุณหวงศ์ และ อรนุช กองกาญจนะ. 2542. การบริหารแมลงศัตรูข้าวโพดหวานในแหล่งปลูกอำเภอดำเนินสะดวก. วารสารกีฏและสัตววิทยา 21 (2): 92-107.
- อรนุช กองกาญจนะ และ วัชรา ชุณหวงศ์. 2535. แมลงศัตรูข้าวโพด และแนวทางการบริหาร, น. 111-127. ใน สุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ. เอกสารวิชาการ แมลงและสัตว์ศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- อุทัย เกตุนุติ. 2544. การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยไวรัส NPV, น. 141-177. ใน กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ, ผู้รวบรวม. เอกสารวิชาการ การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อเกษตรยั่งยืน. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- อุทัย เกตุนุติ. 2540. การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยไวรัส เอ็น พี วี. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชปริมาณมาก, ผู้รวบรวม. 2546. การเรียนรู้ศัตรูธรรมชาติ ชุดการทำงานเกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติ จุลสาร ลำดับที่ 1 ฉบับภาษาไทย มีนาคม 2546. ม.ป.ท.
- กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา. 2547. คำแนะนำ การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 14). สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- วัชรา ชุณหวงศ์, อรนุช กองกาญจนะ และ ศิริณี พูนไชยศรี. 2540. การศึกษาชนิดและปริมาณของเพลี้ยไฟข้าวโพดและผลกระทบต่อข้าวโพดไร่, น. 75-105. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัย ปี 2540. กล

รายละเอียดผู้บันทึก:
 oard8

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0
self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia