ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

อ้อยพันธ์ ขอนแก่น

          อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3      เป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของนักวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น     ประกอบด้วย วีระพล  พลรักดี  ทักษิณา
ศันสยะวิชัย  เทวา  เมาลานนท์  ปรีชา  กาเพ็ชร  นฤทัย  วรสถิตย์  อิสระ  พุทธสิมมา  อุดม  เลียบวัน  และทำนอง  อินทะเสน           วัตถุประสงค์
ของการปรับปรุงพันธุ์  เพื่อสร้างอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีค่าความหวานมากกว่า 12 ซีซีเอส  และเหมาะ
ที่จะใช้ปลูกในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะเด่น

          1.  ให้ผลผลิตสูง   ในอ้อยปลูกมีน้ำหนักเฉลี่ย 18.1 ตันต่อไร่  และในอ้อยตอ 1 ปริมาณ 16.5 ตันต่อไร่  ซึ่งสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 25
               และ 28 ตามลำดับ
          2.  ไม่ออกดอก ทำให้น้ำหนักและความหวานไม่ลดลง
          3.  กาบใบหลวม ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย

          อ้อยพันธุ์นี้ใช้ปลูกได้ทั่วไปในเขตปลูกอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีดินร่วนปนทราย การปลูกและการดูแลรักษา
ดำเนินการเช่นเดียวกับอ้อยพันธุ์อื่นๆ

          อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3   ให้ผลผลิต และความหวานสูง  และมีลักษณะทางเกษตรที่ดีหลายอย่าง ทำให้เกษตรกรที่ร่วมทำแปลงเปรียบเทียบ
พันธุ์และทดสอบพันธุ์ ใ ห้การยอมรับและขอบอ้อยพันธุ์นี้   จึงนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อ ในฤดูการผลิตปี 2550/51 มีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่
และในฤดูการผลิตปี 2551 / 52 นี้   คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่      เนื่องจากโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี  และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น
ได้ปลูกขยายพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร   จำนวน 150  และ 200 ไร่ ตามลำดับ  นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการฯ ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้ปลูกเพื่อผลิตท่อนพันธุ์หลักในปี 2550 / 51   และเป็นพันธุ์ที่นักวิจัยคัดเลือกนำไปทดสอบภายใต้โครงการทดสอบของสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 อีกด้วย

 

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-mail : pannee@doa.go.th


 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2525, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406