ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวอ้อยพันธุ์ใหม่ “อู่ทอง 8”

          ในช่วงที่ผ่านมา   ผลิใบได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงาน “วันนัดพบชาวไร่อ้อย”   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จังหวัดชัยนาท  ผลิใบฉบับนี้จึงนำเอาความรู้เกี่ยวกับอ้อยพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตรมาให้ผู้อ่านได้รู้จัก และขณะนี้
กำลังแนะนำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปลูกด้วยเช่นเดียวกัน

          พันธุ์อ้อยใหม่ที่ว่านี้คือพันธุ์อู่ทอง 8  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์ไปเมื่อเร็วๆ นี้  โดยอ้อยพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตในเขต
ชลประทาน 17.23 ตัน/ไร่  ในเขตใช้น้ำฝน 12.11 ตัน/ไร่ ให้ความหวานในเขตชลประทาน 15.11 ซี.ซี.เอส  ในเขตใช้น้ำฝน 13.53 ซี.ซี.เอส   การ
แตกกอปานกลาง (4-5 ลำ/กอ) การเจริญเติบโตปานกลาง ไว้ตอดี มีความอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ต้านทานโรคแส้ดำปานกลาง  ดินที่เหมาะสม
ในการปลูกคือ ดินร่วนเหนียว

          ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมในการจัดเตรียมอ้อยพันธ์อู่ทอง 8  ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นำไปเพาะปลูกในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะ
ถึงนี้   หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของผลงานการ
ปรับปรุงอ้อยพันธุ์นี้

          จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 8 นี้ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
ประการหนึ่งคือ การศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชให้มีความเหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่

          ประการสำคัญมุ่งหวังให้เกษตรกรปลูกอ้อย เพื่อลดต้นทุนการผลิต    ผลิตอ้อยอย่างปลอดภัยโดยการใช้พันธุ์อ้อยที่ปราศจากโรคและแมลง  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้แก่เกษตรกร  โดยเฉพาะการพัฒนาการปลูกอ้อย      ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย

          สิ่งต่างๆ เหล่านี้    ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน    อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับท่านที่สนใจ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 8 นี้      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี           จะนำมาแสดงให้ท่านได้ชมและสัมผัสในงาน
“มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ปี กรมวิชาการเกษตร”      ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการอิมแพค    เมืองทองธานี  อาคาร 5 - 6  อ.ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2552 นี้

 

 

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-mail : pannee@doa.go.th


 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2525, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406