ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

สตรอเบอรี่ที่ลุ่มน้ำแม่งอน

          ผลิใบจากโต๊ะบอกอฉบับนี้มีเรื่องราวดีๆ นำมาให้ผู้อ่านได้อ่านกันอีกเช่นเคย เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

          เทสโก โลตัส  ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด   จัดทำโครงการรับซื้อและจัดจำหน่ายผลผลิต   “โครงการส่งเสริมสตรอเบอรี่
ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 53 ราย
คิดเป็นพื้นที่ส่งเสริมกว่า 80 ไร่  มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดประมาณ 200 ตัน   เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร   และช่วยกระจาย
สตรอเบอรี่ปลอดสารพิษไปสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภาคของประเทศไทย

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้มีรับสั่งกับผู้บริหารบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด   ผู้บริหารของห้างเทสโก โลตัส
ให้ศึกษาควมเป็นไปได้ร่วมกับ บจ.ดอยคำฯ  ว่าสามารถที่จะเป็นผู้รับซื้อและจัดจำหน่ายสตรอเบอรี่สดของโครงการฯ   เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตสู่
ตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  ทั้งนี้ สตรอเบอรี่ที่จัดส่งให้กับห้างเทสโก โลตัส   จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยโรงงานหลวงฯ ที่ 1
(ฝาง) ก่อนการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตทั้งหมดจะผ่านกฎเกณฑ์และมาตรฐานสินค้าที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

          ห้างเทสโก โลตัส จึงจัดตั้งโครงการรับซื้อและจัดจำหน่ายฯ สตรอเอบรี่สด  จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสตรอเบอรี่ลุ่มน้ำแม่งอน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง       สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร และ บจ. ดอยคำฯ   เพื่อจัดจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดที่มีสาขาครอบ
คลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมา   ราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่มักจะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาเมื่อพ้นช่วงต้นฤดูกาลไปแล้ว
ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังร่วมเป็นภาคีสำคัญในโครงการฯ    โดยรับเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก กปร.  และกรม
ส่งเสริมการเกษตร นำเงินทุนดังกล่าวไปจัดหาต้นไหล หรือต้นกล้าและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะปลูก  รวมทั้งจัดการอบรม  แก้ไขปัญหาและ
ติดตามผล  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร  ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร  ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเกษตรกรทุกราย    ตั้งแต่กระบวนการ
เพาะปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคสตรอเบอรี่ที่สะอาดและปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง  ในขณะที่มูลนิธิโครงการหลวงให้การสนับสนุนในส่วนของวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ   ที่มีอยู่   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้

          โครงการนี้ นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ปลูกสตรอเบอรี่ใน
พื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง)  ผู้ผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ”  ต้องการจะลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
ในการขนส่งซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อบแห้งที่ผลิตจาก
โรงงานแห่งนี้  ผนึกตราสัญลักษณ์ฉลากคาร์บอนบนซองผลิตภัณฑ์เป็นรายแรกของประเทศไทย     เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อย
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-mail : pannee.v@doa.in.th 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406