ผลิใบ รายงาน
ประภาส  ทรงหาษา

อ้อย 2 พันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

          ในปี 2554 นี้   เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม  2554            หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กันมาอย่างต่อเนื่องเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นปี

          กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีหลายกิจกรรมที่เริ่มต้น
จัดกันมาตั้งแต่ต้นปีและจะจัดเรื่อยไปจนถึงปลายปี

          นอกจากการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว  กรมวิชาการเกษตรโดย นายจิรากร โกสัยเสวี   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ได้มีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัด เสนอผลงานการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ให้คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
เพื่อที่จะพิจารณาประกาศเป็น “พันธุ์แนะนำ” และ “พันธุ์รับรอง”  เพื่อร่วมฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในขณะเดียวกันยังเป็น
การช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตกรที่จะได้ใช้พืชพันธุ์ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

          อ้อยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจปลูก   เนื่องจากว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูง   นอกจากนั้น อ้อยยังเป็นพืชที่สามารถใช้
เป็นพืชทดแทนพลังงาน     ซึ่งกรมวิชาการเกษตรกำลังศึกษา ค้นคว้า  วิจัย   เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน     เพื่อที่จะให้อ้อยเป็น
อีกหนึ่งพืชทางเลือกที่จะสามารถใช้เป็นพืชทดแทนพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตในเรื่องของอ้อยที่กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์อ้อยมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง     ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  จ.สุพรรบุรี  ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ประสบ
ผลสำเร็จเพิ่มอีก 2 พันธุ์  คือ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10 (U-Thong 84-10) และพันธุ์อู่ทอง 84-11 (U-Thong84-11)

          โดยคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช    ได้พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์รับรอง และพันธุ์แนะนำแล้ว    สำหรับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84 - 10 นี้
เดิมชื่อ อ้อยโคลน 02-2-194
  เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 97-2-535  กับพันธุ์พ่อ 94-2-128   โดยทีมนักวิจัยได้คัดเลือก
ปลูกทดสอบในแปลงทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์อ้อยมาตรฐาน   และปลูกทดสอบในไร่ของเกษตรกร   พบว่า มีศักยภาพการให้
ผลผลิตสูง และเกษตรกรให้การยอมรับ

          อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10  มีลักษณะเด่น คือ หากปลูกในเขตชลประทานจะให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 19.77 ตัน/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ซึ่ง
เป็นพันธุ์อ้อยมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 41 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 71 ทั้งยังให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.85 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200
ร้อยละ 39 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 70  ขณะที่ให้ความหวานอยู่ที่ 14.42 ซีซีเอส   ถ้าปลูกในเขตที่มีน้ำเสริมจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.28 ตัน
ต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200  ร้อยละ 11 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 19  และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.12 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200
ร้อยละ 17 สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 15 ส่วนความหวานอยู่ที่ 13.83 ซีซีเอส    นอกจากนั้นยังต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง  ทั้งนี้ ไม่ควร
ปลูกอ้อยอู่ทอง 84-10 ในเขตที่มีการระบาดของหนอนกออ้อย

          สำหรับออ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11 ว่าเดิมชื่ออ้อยโคลน 02-2-226 ได้จากการผสมข้ามระหว่างอ้อยพันธุ์แม่ 93-2-085 กับพันธุ์พ่อ 92-2-065
ซึ่งอ้อยพันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะเด่น   คือ ถ้าปลูกในพื้นที่เขตชลประทานจะให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 18.24 ตัน/ไร่   สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 30
สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 58   ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.67 ตันซีซีเอส/ไร่  สูงกว่าพันธุ์  K 84-200 ร้อยละ 30  สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 59
และให้ความหวาน 14.66 ซีซีเอส     ถ้าในเขตที่มีน้ำเสริมให้ผลผลิตเฉลี่ย 13.25 ตัน/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 15   สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3
ร้อยละ 31 ขณะที่ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.75 ตันซีซีเอส/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 18  สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 24 ส่วนความหวาน
อยู่ที่ 13.21 ซีซีเอส   นอกจากนั้นยังสามารถต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง  และโรคแส้ดำได้ปานกลางด้วย

          ปัจจุบัน ชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี  ได้ให้ความสนใจหันมาปลูกอ้อย
พันธุ์ใหม่ทั้ง 2 พันธุ์นี้เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่  โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรจึงได้สร้าง
เครือข่ายเกษตรกรให้ผลิตท่อนพันธุ์   เพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศ     ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร
ได้มีแผนเร่งผลิตท่อนพันธุ์อ้อยอู่ทอง 84-10  และอู่ทอง 84-11 รวมไม่น้อยกว่า 1 ล้านท่อน      ไว้รองรับความต้องการของชาวไร่อ้อยด้วยจะเห็น
ได้ว่ากรมวิชาการเกษตรนั้นได้มีการค้นคว้า วิจัย     ทดลองในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชออกมาอย่างต่อเนื่อง        และไม่เฉพาะเรื่องของอ้อย
เท่านั้น     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่   ที่มีความแตกต่างกัน   และสามารถทำให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่ว
ประเทศได้เลือกปลูกพืชที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตในพื้นที่ของเกษตกรได้อย่างเหมาะสม     เหมาะกับความต้องการของเกษตรกร  และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

          กรมวิชาการเกษตร      พยายามที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดใดก็ตาม    ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ
กล่าวคือต้นน้ำเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร  กลางน้ำคือ การดูแลรักษา โรค แมลงศัตรูธรรมชาติ
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย  และปลายน้ำคือ การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูป เป็นต้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้    เป็นภาระกิจของกรมวิชาการเกษตรที่จะ
ทำให้เกษตรกรผู้ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมได้มีแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ          มีหลักวิชาการที่ถูกต้อง
สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ สุดท้าย  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรจะมองดูความสำเร็จ
ที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจ
หากเกษตรกรท่านใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10 และพันธุ์อู่ทอง 84-11

          สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  ตำบลจรเข้สามพัน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 -3555 - 1543

 

 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406