ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

มันสำปะหลังลูกผสมทนแล้ง แป้งสูง พันธุ์ระยอง 11

          ประเทศไทย เป็นประเทศผู้นำในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลก แต่ปัญหาหลักที่สำคัญต่อการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร
คือ ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย   รวมทั้งจากการที่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่อไร่ต่ำ
เกษตรกรจึงได้รับผลตอบแทนน้อย

           ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร  จึงได้ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้
ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง โดยการนำมันสำปะหลังจำนวน 2 พันธุ์มาผสมข้าม ใช้พันธุ์ระยอง 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นพันธุ์แม่และำพันธุ์
OMR29-20-118 ซึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเป็นพันธุ์พ่อ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ผ่านการคัดเลือกประเมินศักยภาพของ
พันธุ์  ณ ศูนย์วิจัย  ศูนย์บริการวิชาการ และไร่ของเกษตรกรในจังหวัด   ที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญในภาคตะวันออก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือรวม 14 จังหวัด จนได้มันสำปะหลังพันธุ์ CMR 35-22-196

          เนื่องจากมันสำปะหลังพันธุ์ CMR 35-22-196   ได้มาจากการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  และเป็นพันธุ์อุตสาหกรรม
ซึ่งตามระบบการตั้งชื่อพันธุ์มันสำปะหลัง    กำหนดให้ใช้เลขคี่สำหรับพันธุ์เพื่ออุตสาหกรรม และเลขคู่สำหรับพันธุ์เพื่อบริโภค   ดังนั้น จึงใช้ชื่อพันธุ์
มันสำปะหลังพันธุ์นี้ว่า "มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11"

          มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 หรือที่เกษตรกรเรียกกันว่า "พันธุ์เขียวปลดหนี้" และยังมีบริษัทเอกชนนำต้นพันธุ์ไปจำหน่ายให้เกษตรกรใช้ชื่อ
ว่า "พันธุ์มังกรหยก"  มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.44 ตัน/ไร่   มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 26.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูแล้งเปอร์เซ็นต์
แป้งจะสูงขึ้นเป็น 29 - 32 เปอร์เซ็นต์   ให้ผลผลิตแป้ง 1.2 ตัน/ไร่       เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์
มาตรฐานทุกพันธุ์

          ข้อดีของมันสำปะหลังพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง คือ ช่วยให้เกษตรกรขายหัวมันได้ราคาสูง และภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุดิบคุณภาพดี ทำให้
ต้นทุนการผลิตลดลง     นอกจากนี้ยังทนความแล้งได้ดี และมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคจุดสีน้ำตาลดีกว่าพันธุ์ระยอง 1    ระยอง 9 และ
ระยอง 90

           นอกจากมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11    จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้ว    ผู้ประกอบการที่รับซื้อหัวมันสำปะหลัง
พันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงก็จะได้รับประโยชน์จากการที่นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะจะทำให้ได้อัตราการแปรรูปสูงขึ้น เป็นการลดต้นทุน
การผลิตของผู้ประกอบการและช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในตลาดโลก

          ขณะนี้มีต้นพันธุ์มันสำปะหลังระยอง 11 ปลูกอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร รวมจำนวน 180 ไร่
ซึ่งสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ในต้นฤดูฝนปี 2553 ได้ประมาณ 1,260 ไร่ หรือประมาณ 2,000,000 ท่อน

          เกษตรกรที่สนใจพันธุ์มันสำปะหลังระยอง 11 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โทรศัพท์ 0-3868-1515

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-Mail: haripoonchai@hotmail.com


 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406